Điều khoản dịch vụ

Website này, www.ekgis.com.vn (và www.ekgis.vn) được sở hữu và điều hành bởi CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK (“eKGIS” hoặc “eKMap”, hoặc “chúng tôi”). Bằng cách sử dụng website, các dịch vụ được cung cấp trên website, các giao diện lập trình ứng dụng (API), các thư viện hỗ trợ phát triển ứng dụng (SDKs), các ứng dụng, các phần mềm của chúng tôi cung cấp cho Bạn thông qua website hoặc nội dung bản đồ hoặc bất kỳ nội dung nào khác mà chúng tôi cung cấp cho Bạn thông qua các dịch vụ (sau đây gọi chung là “Dịch vụ”), Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sau của Dịch vụ (gọi chung là “Điều khoản”), các Điều khoản này được chúng tôi cập nhật theo thời gian mà không phải thông báo trước cho Bạn. Bạn vui lòng đọc kỹ các Điều khoản trước khi quyết định sử dụng Dịch vụ. Nếu Bạn không đồng ý với các Điều khoản này, Bạn không thể sử dụng Dịch vụ.

ĐĂNG KÝ

1. Để sử dụng hầu hết các Dịch vụ, Bạn phải đăng ký hoặc xác thực tài khoản eKMap. Khi Bạn sử dụng các giao diện lập trình ứng dụng (API) của chúng tôi, mỗi yêu cầu (request) đối với API phải bao gồm một trong các khóa API duy nhất của tài khoản của Bạn.

2. Vui lòng bảo mật tài khoản của Bạn và giám sát việc sử dụng các khóa API của Bạn. Bạn chịu trách nhiệm toàn bộ đối với việc sử dụng Dịch vụ bằng tài khoản của mình, cho dù có được phép hay không, bao gồm việc sử dụng khóa API của Bạn.

3. Bạn phải từ 13 tuổi trở lên để sử dụng Dịch vụ. Bằng cách đăng ký với tư cách là người dùng hoặc cung cấp thông tin cá nhân trên website, Bạn tuyên bố rằng Bạn đủ 13 tuổi trở lên.

4. Nếu Bạn ký kết thỏa thuận này thay mặt cho công ty của Bạn hoặc một pháp nhân khác, Bạn tuyên bố rằng Bạn có quyền ràng buộc pháp nhân đó với các Điều khoản này, trong trường hợp đó, “Bạn” sẽ có nghĩa là pháp nhân mà Bạn đại diện.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

1. Tuân theo các Điều khoản này, chúng tôi cấp cho Bạn giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, có thể thu hồi và quyền: (i) sử dụng Dịch vụ để phát triển các dịch vụ trực tuyến và các ứng dụng trực tuyến, ứng dụng máy tính để bàn hoặc ứng dụng di động; (ii) cung cấp Dịch vụ cho một hoặc nhiều người dùng riêng biệt (tức là thể nhân) có thể truy cập vào bất kỳ Ứng dụng được cấp phép nào ( “Người dùng cuối” ) liên quan đến việc họ sử dụng các dịch vụ trực tuyến của Bạn và các ứng dụng trực tuyến, ứng dụng máy tính để bàn hoặc ứng dụng di động.‍

2. Chúng tôi có thể chọn cung cấp cho Bạn các sản phẩm và dịch vụ đang trong giai đoạn thử nghiệm, được cung cấp để đánh giá nội bộ hoặc dùng thử, hoặc nói chung là không có sẵn (“ Sản phẩm đánh giá ”). Bằng cách truy cập các Sản phẩm Đánh giá như vậy, Bạn đồng ý chỉ sử dụng chúng cho các mục đích đánh giá hoặc thử nghiệm nội bộ. Theo yêu cầu bằng văn bản của chúng tôi, Bạn sẽ ngay lập tức ngừng sử dụng và hủy tất cả các bản sao của Sản phẩm Đánh giá và Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi văn bản chứng nhận về việc xóa đó.

HÀNH VI BỊ CẤM

1. Chúng tôi không chấp nhận việc sử dụng các Dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua website của chúng tôi hoặc bất kỳ website của bên thứ ba vào mục đích thực hiện những việc trái với pháp luật Việt Nam.

2. Bạn không thể cho phép Người dùng cuối của mình hoặc các bên thứ ba khác sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào nếu vi phạm các Điều khoản này và Bạn đồng ý nỗ lực để ngăn chặn việc sử dụng đó. Bạn đồng ý thông báo bằng văn bản cho eKMap nếu Bạn biết về bất kỳ hành vi chiếm dụng hoặc sử dụng trái phép Dịch vụ nào.

3. Khi sử dụng Dịch vụ, Bạn không được (hoặc cho phép những người hành động thay mặt Bạn):

  • Phân phối lại hoặc bán bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc tạo sản phẩm hoặc dịch vụ mới dựa trên Dịch vụ (trừ khi Bạn sử dụng API của Dịch vụ);
  • Sao chép nội dung từ Dịch vụ
  • Tải xuống hàng loạt hoặc tạo nguồn cấp dữ liệu khối lượng lớn của nội dung (hoặc cho phép mọi người làm như vậy);
  • Sử dụng Dịch vụ để tạo hoặc bổ sung bất kỳ tập dữ liệu nào liên quan đến việc lập bản đồ để sử dụng trong một dịch vụ thay thế Dịch vụ hoặc một dịch vụ về cơ bản là tương tự như Dịch vụ

TÀI LIỆU KÈM THEO

1. Ngoài các yêu cầu ở trên, Bạn đồng ý tuân thủ các chính sách được đăng trên website này cùng với các Dịch vụ, bao gồm cả tài liệu kèm theo (nếu có). Các chính sách này được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản này.

PHÍ VÀ THANH TOÁN

1. Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí còn nợ cho việc sử dụng Dịch vụ của Bạn. Tất cả các khoản phí đều không được hoàn lại trừ khi bị luật hiện hành nghiêm cấm.

QUYỀN SỞ HỮU

Nội dung của Bạn

1. Bạn giữ quyền sở hữu tất cả nội dung mà Bạn đóng góp cho Dịch vụ thông qua các ứng dụng, các API mà chúng tôi cung cấp loại trừ bất kỳ nội dung nào Bạn nhận được từ eKMap (“Nội dung của Bạn”).

2. Để chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ cho Bạn, theo đây, Bạn cấp cho eKMap một quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng và cấp phép lại để sử dụng, sao chép, lưu vào bộ nhớ đệm, xuất bản, hiển thị, phân phối, sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh và lưu trữ Nội dung của Bạn. Quyền và giấy phép này cho phép eKMap lưu trữ, chỉnh sửa Nội dung của Bạn trên nền tảng của chúng tôi. Bạn đảm bảo, đại diện và đồng ý rằng Bạn có quyền cấp cho eKMap những quyền này.

Nội dung của chúng tôi và nội dung của bên thứ ba

1. Ngoài Nội dung của Bạn, tất cả nội dung được hiển thị trên trang web hoặc có thể truy cập thông qua Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, hình ảnh, bản đồ, phần mềm hoặc mã nguồn, là tài sản của eKMap và / hoặc của các bên thứ ba. Logo (biểu trưng) và tên sản phẩm xuất hiện trên hoặc liên quan đến Dịch vụ là quyền sở hữu của eKMap hoặc của các đơn vị cấp phép của chúng tôi. Bạn không thể xóa bất kỳ thông báo độc quyền hoặc nhãn nhận dạng sản phẩm nào khỏi Dịch vụ.

2. Các nội dung của chúng tôi bao gồm các nội dung được chúng tôi thu thu thập bằng các công nghệ giải đoán hình ảnh hoặc khảo sát, đo đạc, thu thập tại thực địa

3. Các nội dung của bên thứ ba gồm: (1) các nội dung được chúng tôi tổng hợp từ các các thông tin đã được công bố và/hoặc công khai bởi các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (như bản đồ, thông tin quy hoạch các loại); (2) dữ liệu mở được công bố trên các cổng dữ liệu mở (như dữ liệu đường phố OSM, dữ liệu thổ nhưỡng, dữ liệu độ cao, dữ liệu khu vực bảo tồn,…); (3) đóng góp của người dùng về các thông tin hiện trạng, quy hoạch và các thông tin khác từ thực tế;

Nhận xét, góp ý của Bạn

1. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tự do khai thác và cung cấp bất kỳ và tất cả các phản hồi, đề xuất, ý tưởng, yêu cầu nâng cao, khuyến nghị hoặc thông tin khác mà Bạn cung cấp cho chúng tôi liên quan đến Dịch vụ.

HỦY HOẶC TẠM NGƯNG TÀI KHOẢN

1. Bạn có thể hủy sử dụng Dịch vụ bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, chúng tôi không hoàn lại tiền theo tỷ lệ cho thời gian không sử dụng nếu Bạn hủy trong thời gian đăng ký sử dụng.

2. Nếu Bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này, chúng tôi có thể hủy hoặc tạm ngưng tài khoản của Bạn ngay lập tức mà không cần thông báo, quyền được sử dụng dịch vụ cấp cho Bạn dưới đây sẽ tự động chấm dứt mà không cần thông báo cho Bạn. Khi chấm dứt quyền sử dụng, Bạn đồng ý hủy ngay lập tức bất kỳ tài liệu nào được tải xuống từ Dịch vụ.

3. Sau khi hủy bỏ hoặc tạm ngừng, quyền sử dụng Dịch vụ của Bạn sẽ ngừng ngay lập tức. Bạn có thể không có quyền truy cập vào dữ liệu mà Bạn đã lưu trữ trên trang web sau khi chúng tôi hủy hoặc tạm ngưng tài khoản của Bạn. Bạn chịu trách nhiệm sao lưu dữ liệu mà Bạn sử dụng với Dịch vụ. Nếu chúng tôi hủy toàn bộ tài khoản của Bạn mà không có lý do, chúng tôi sẽ hoàn lại cho Bạn theo tỷ lệ số tiền thanh toán của Bạn tương ứng với phần dịch vụ còn lại của Bạn ngay trước khi chúng tôi hủy tài khoản của Bạn.

CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HOẶC ĐIỀU KHOẢN

1. Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này và các điều khoản khác liên quan đến việc Bạn sử dụng Dịch vụ (như chính sách quyền riêng tư của chúng tôi) theo thời gian, bằng cách đăng các điều khoản đã thay đổi trên website. Tất cả các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng lên website trừ khi chúng chỉ định một ngày sau đó. Vui lòng kiểm tra các Điều khoản này định kỳ để biết các thay đổi – việc Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi các điều khoản mới có hiệu lực cấu thành sự chấp nhận ràng buộc của Bạn đối với các điều khoản mới.

2. Chúng tôi có thể thay đổi các tính năng và chức năng của Dịch vụ, bao gồm cả API. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng các lời gọi hoặc yêu cầu Bạn thực hiện đối với Dịch vụ tương thích với các API hiện tại của chúng tôi.

BỒI THƯỜNG

1. Bạn đồng ý bồi thường và đảm bảo rằng eKMap và các công ty con, chi nhánh, đại lý, đối tác và nhân viên của eKMap khỏi bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ: (1) việc Bạn sử dụng Dịch vụ; (2) Bạn vi phạm các Điều khoản này; (3) việc Người dùng cuối của Bạn sử dụng Dịch vụ trong hoặc thông qua một ứng dụng hoặc dịch vụ mà Bạn cung cấp; (4) nội dung Bạn hoặc Người dùng cuối của Bạn gửi, đăng lên, trích xuất hoặc truyền qua Dịch vụ.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

1. Chúng tôi luôn nỗ lực để các Dịch vụ được cung cấp liên tục, không bị gián đoạn. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tuyệt đối các Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, không có lỗi. Vì vậy, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại nào nếu Dịch vụ bị gián đoạn hay bị lỗi vì bất kỳ nguyên nhân nào.

2. Chúng tôi luôn cố gắng để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của thông tin, đáp ứng mục đích sử dụng của Bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo và không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm cho tính chính xác, tính đầy đủ, tính cập nhật của thông tin so với điều kiện thực tế hoặc so với thực địa của bất kỳ thông tin nào được chúng tôi cung cấp qua các Dịch vụ. Vì vậy, các thông tin được cung cấp từ các Dịch vụ chỉ có giá trị tham khảo, nhưng không mang tính chất định hướng, quyết định. Bạn phải tự cân nhắc và tự chịu rủi ro khi sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào được chúng tôi cung cấp. Bạn luôn phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình và hậu quả đến từ hành vi đó.

3. Tất cả các thông tin, nội dung được cung cấp qua các Dịch vụ đều không có giá trị pháp lý hay thay thế, giải thích hay xác nhận bất cứ văn bản hay thông tin chính thức nào của Cơ quan nhà nước đã công bố, ban hành. Vì vậy, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông tin nào mà Bạn có được từ việc sử dụng các Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

4. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các nội dung không phải của eKMap, bao gồm bất kỳ lỗi, quyền sở hữu trí tuệ, nội dung không chính xác hoặc thiệt hại phát sinh từ kết quả của việc sử dụng bất kỳ nội dung nào không phải của eKMap. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về thông tin của những website được kết nối với địa chỉ website của chúng tôi.

5. Như một điều kiện khi sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý rằng eKMap, giám đốc, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của eKMap sẽ không có trách nhiệm với Bạn hoặc bên thứ ba đối với các thiệt hại lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì sử dụng các Dịch vụ

ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

1. Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản dịch vụ này (một phần hay toàn bộ) hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì thì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản dịch vụ này và các Thỏa thuận sử dụng khác thì quy định nào mới nhất sẽ có giá trị.